گروه علوم تربیتی مراکز تربیت معلم زاهدان

به وبلاگ گروه علوم تربیتی خوش آمدید

بررسی رابطه رضایت شغلی...
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱٩  کلمات کلیدی: منصوره جلیلی

عنوان پایان نامه

بررسی رابطه رضایت شغلی ومیزان خلاقیت مدیران آموزش مقطع راهنمایی شهرستان زاهدان

چکیده :

متخصصان تعلیم وتربیت دریافته اند که خلاقیت از جمله موضوعاتی است که باید به آن توجه کامل داشت , روان شناسان ومتخصصان آموزش به این نکته توجه دارند که موضوع خلاقیت موضوعی پر اهمیت وزیر بنایی است .

امروز شعار نابودی در ....

متن کامل مقاله در ادامه مطلب....

        پژوهشگر: منصوره جلیلی/کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

         مدرس مراکز تربیت معلم زاهدان عنوان  پایان نامه: بررسی رابطه رضایت شغلی ومیزان خلاقیت مدیران آموزش مقطع راهنمایی شهرستان زاهدان

چکیده :

متخصصان تعلیم وتربیت دریافته اند که خلاقیت از جمله موضوعاتی است که باید به آن توجه کامل داشت , روان شناسان ومتخصصان آموزش به این نکته توجه دارند که موضوع خلاقیت موضوعی پر اهمیت وزیر بنایی است .

امروز شعار نابودی در انتظار شما است مگر اینکه خلاق و نوآور باشید در پیش روی میران همه سازمان ها قرار دارد اما مسئولیت سازمان های آموزشی به خصوص آموزش وپرورش در بین دیگر مدیریتها نقش استراتژیک د ارد ودلیل آن نیز این است که مدیریت آموزشی با رشد وپرورش نسلها وجامعه سروکار دارد . مدیر آموزشی بازوی توانمند نظام آموزشی با رشد وپرورش نسلها وجامعه سروکار دارد . مدیر آموزشی بازوی توانمند نظام آموزشی است وهیچ نظام آموزشی نمی تواند بدون مدیران اندیشمند ومتعهد وخلاق در راه رسیدن به اهداف خود موقعیت کسب کند نقش خلاقیت وآثار آن در رفع نارسائی ها در عملکرد سازمان امری است انکار ناپذیر لیکن زمانی می توان به خواسته های رهبران واندیشمندان سازمانی در بکارگیری خلاقیت ها پاسخی مناسب داد که شرایط زمینه های مساعد برای بروز خلاقیت افراد از سوی سازمان  فراهم گردد . نامناسب بودن عوامل شغلی وشرایط محیط کاری که منجر به عدم رضایت فرد در سازمان می گیردد.نهایتاً موانعی را در شکل گیری وبروز خلاقیت افراد در سازمان فراهم خواهد آورد . خلاقیت به دلایل زیر برای مدیران آموزشی دارای اهمیت وضرورت است:

مدیران خلاق به احتمال بیشتر می توانید خود ومدرسه تحت مدیریت خود را در مواجهه با مشکلات وبهره گیری از فرصت ها سازگار نمایند . با خلاقیت بیشتر مدیر، کمیت وکیفیت تصمیمات وفعالیت های او افزایش می یابد .

مدیر از لحاظ فردی احساس چالش و رضایت بیشتری در ارتباط با کار خود می کند . معلمان ودانش آموزان از آموزش بهتری برخوردار می شوند .

 هدف اصلی در این پژوهش مطالعه وبررسی رابطه رضایت شغلی ومیزان خلاقیت مدیران در محیط کار می باشد .

 در این پژوهش تلاش شده است که به سئوالات زیر پاسخ داده شود.

1-      آیا بین  رضایت شغلی مدیران آموزشی ومیزان خلاقیت آنان رابطه ای وجود دارد ؟

2-     آیا بین سن , جنسیت , تحصیلات , سابقه خدمتی مدیران آموزشی ومیزان رضایت آنان رابطه ای وجود دارد؟

3-     آیا بین سن , جنسیت , تحصیلات , سابقه خدمتی مدیران آموزشی ومیزان خلاقیت آنان رابطه ای وجود دارد ؟

4-     آیا بین رشته ی تحصیلی ونوع مدرسه ( دولتی وغیر انتفاعی ) مدیران آموزشی ومیزان رضایت شغلی آنان رابطه ای وجود دارد ؟

5-     آیا بین رشته ی تحصیلی و نوع مدرسه ( دولتی وغیر انتفاعی ) مدیران آموزشی ومیزان خلاقیت آنان رابطه  ای وجود دارد ؟

این پژوهش به روش توصیفی پیمایش انجام شده است . جامعه آماری تحقیق , شامل کلیه مدیران رسمی در مقطع راهنمایی شهر زاهدان اعم از پسرانه ودخترانه دولتی وغیر انتفاعی می باشد که در سال تحصیلی 81-1380 به خدمت اشتغال داشته اند. در این پژوهش مجموعه آماری شامل 101 نفر از مدیران مقطع راهنمایی شهر زاهدان بوده از آنجائیکه دامنه ی شمول این تحقیق در برگیرنده کل جامعه آماری بوده بنابراین نمونه گیری به عمل نیامده وتمام افراد جامعه مورد بررسی قرار گرفته اند . روش آماری این تحقیق آمار توصیفی بوده و با استفاده از تجربه وتحلیل شیوه های توصیفی وهمبستگی پیرسون به منظور شناخت روابط بین متغییرها استفاده گردیده است .برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه سنجش رضایت شغلی متشکل از 5 بعد کار ،سرپرست،همکار, ارتقا وپرداخت وپرسش نامه خلاقیت که شامل 50 سئوال وهر سئوال دارای 5 گزینه  می باشد استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان داد که میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی در محیط کار بر میزان خلاقیت آنان تاثیر مثبت دارد بدین ترتیب که اغلب مدیرانی که نمره رضایت شغلی بالای کسب کرده اند از میزان خلاقیت بیشتری برخوردارند . هم چنین در بررسی انجام شده که براساس همبستگی پیرسون بین سن ،جنسیت ، تحصیلات وسابقه با رضایت شغلی محاسبه گردیده است . این نتیجه بدست آمد که بین این ویژگیها با رضایت شغلی مدیران آموزشی هیچگونه رابطه ای وجود ندارد . در طورتیکه وقتی رابطه همین ویژگیها فردی با متغییرخلاقیت مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان دهنده این مطلب بود که بین سن و سابقه خدماتی با خلاقیت یک رابطه منفی وجود دارد یعنی مدیران جوان ودارای سابقه خدمتی کمتر از میزان خلاقیت بیشتری برخوردارند . نتایج هم چنین نشان داد که بین رشته تحصیلی  و نوع مدرسه مدیران آموزشی با رضایت شغلی رابطه ای وجود ندارد اما رابطه همین ویژگیها با خلاقیت یک رابطه منفی بوده است یعنی مدیرانی که دارای مدارک تحصیلی در رشته علوم پایه می باشند نسبت به مدیرانی که دارای مدرک تحصیلی در رشته علوم انسانی را دارند از خلاقیت بیشتری برخوردارند و مدیرانی که در مدارس غیر انتفاعی صحبت می کنند خلاقیت بیشتری از خود در محیط کارنشان می دهند . بنابراین نتایج حاصل از محاسبات همبستگی پیرسون نشان داد که عوامل سن , سابقه خدمتی , رشته تحصیلی و نوع مدرسه در افزایش خلاقیت مدیران تاثیر دارند .

        پژوهشگر: منصوره جلیلی/کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

         مدرس مراکز تربیت معلم زاهدان